www.mobarn.noVåre barnehager

Ny nasjonal ordning for betalingssatser i barnehagen

Informasjon om hvem som kan oppnå redusert foreldrebetaling og hvordan du går frem for å søke:

Ny nasjonal ordning om betalingssatser i barnehagen, jfr. forskriftsendring pr 17.04.15.

Fra 01.05.2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Målet med denne ordningen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehage. Ordninger gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Eksempel på beregning:

Pr. 01.05.15 er makspris for en barnehageplass 2580 kr som på årsbasis blir(2580 kr x11= 28380 kr). Dersom familiens samlede person-og kapitalinntekt utgjør 473.000 kr, kan beregningen bli slik: 473.000 kr x 6% = 28.380 kr. Dette betyr at familiens samlede inntekt  normalt må være noe under 473.000 kr for å kunne nyte godt av ordningen.

Dokumentasjon:

Siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person - eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad. Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd mv skal ikke medregnes. Søker kan legge ved annen informasjon dersom selvangivelse mangler. Foresatte er selv ansvarlig for å sende inn søknad og be om å få reduksjon i foreldrebetalingen. Familier som får ytelser fra NAV i forbindelse med betaling av barnehageplass vil få dette tatt med i vurderingen. Søknad sendes Averøy kommune ved servisekontoret.

Reduksjon fra august 2015.

Vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen gjelder normalt for inntil ett driftsår. Siden ordningen ble innført med virkning fra 01.05.15 kan vedtak om redusert betaling gjelde for mer enn ett år dersom dette er aktuelt.

Informasjon om ordningen er lagt ut på kommunens hjemmeside. Ytterligere informasjon om ordningen kan fås ved henvendelse til kommunen, tlf. 71513500.