www.mobarn.noVåre barnehager

Åpenhetsloven - Samfunnsansvar og bærekraft

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22.  I Mobarn arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder. Vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss. Det er viktig for oss at dette er en positiv påvirkning. Vi skal respektere grunnleggende menneske - og arbeidstakerrettigheter gjennom å ivareta menneskene som arbeider i egen virksomhet og i våre verdikjeder, og bidra til god ressursbruk som begrenser negativ påvirkning på miljø og klima.

AKTSOMHETSVURDERINGER  

Mobarner omfattet av Åpenhetsloven og kravene om at vi utfører aktsomhetsvurderinger og redegjør for disse offentlig, i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018).  

Dette betyr at vi kontinuerlig jobber for å ha effektive aktsomhetsvurderinger for menneske – og arbeidstakerrettigheter, miljø og samfunn på plass for å sikre at vi unngår å bidra til rettighetsbrudd og negativ påvirkning.  

I Mobarn utvikler vi kontinuerlig vårt system for å kartlegge, stanse, forebygge og redusere risiko relatert til negativ påvirkning på mennesker, samfunn, miljø og samfunn Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker og miljøskal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden 

Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Gjennom sitt arbeid med aktsomhetsvurderingen har Mobarn avdekt mulige risikoer, og utarbeidet tiltak og rutiner for å stanse eller begrense negative konsekvenser. Aktsomhetsvurderingen er forankret i Mobarns-konsernets ledelse:  Redegjørelse for Mobarn-konsernets aktsomhetsvurderinger knyttet til Åpenhetsloven 2023, og alle utarbeidede rutiner er implementert i selskapets HMS-system PBL-mentor.