www.mobarn.noVåre barnehager

Bærekraft i vårt verdigrunnlag

I Mobarns barnehager jobber vi med å legge grunnlaget for gode holdninger og skape gode verdier gjennom det vi gjør i praksis, slik at barna blir rustet til å møte framtidige krav og behov på en bærekraftig måte. Barna skal få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold gjennom lek og sansing. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen.

Vi skal gi barna kunnskap om verden omkring oss, fra det nære i lokalmiljøet, til det globale verdensperspektivet. Dette er viktig for å kunne hjelpe barna til å ta avgjørelser som er bærekraftige nå, og på sikt. Vi skal hjelpe barna til å utvikle ferdigheter i å tenke kritisk, gjøre vurderinger og ta stilling til ulike utfordringer, slik at de erfarer at de reelt er medvirkere og har innflytelse. Å utvikle barnas holdninger til en bærekraftig utvikling krever tro og håp for framtiden, men også handlingsvilje. Det er derfor viktig at personalet betrakter og vurderer måten vi lever på, og hvilke valg vi tar for oss og våre barn, samtidig som vi fokuserer på mulighetene som ligger foran oss. Vi skal arbeide for at alle blir sett og hørt som den de er. Samtidig skal vi også arbeide for å inkludere alle, slik at hver enkelt føler tilhørighet. Barnehagen skal synliggjøre og verdsette mangfoldet i samfunnet, slik at vi utvikler respekt og toleranse for hverandre. 

Barnehagen har et stort ansvar for å gi barna gode naturopplevelser. Barna skal oppleve at vi bruker naturen på en slik måte at vi ikke belaster miljøet. Barna skal få bruke alle sine sanser ute i naturen og dermed få et stort læringsutbytte når vi bruker naturen som læringsarena. Naturen brukes til lek og leken skal knyttes til fagområdene i rammeplanen. Personalet legger til rette for allsidige naturopplevelser og bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. Vi gir barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage sine egne forklaringer på problemstillinger vi møter i naturen. Det skal legges til rette for samtaler og refleksjoner med barna om det de har erfart og opplevd.