www.mobarn.noVåre barnehager

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan dere les om hvordan vi vil jobbe for å forsøke å møte målene.

Vi i barnehagen vil være med og gjøre vår del for å redde jordkloden, realisere menneskerettigheter og sikre en bærekraftig utvikling. De nye målene erstatter det som tidligere het tusenårsmålene.

Målene er store og favner bredt. Derfor har vi i vår barnehage startet prosessen med å nedskalere målene til hvordan vi sammen med barna kan finne relaistiske mål som vi kan jobbe med. 

Vi er glade for å ha kommet i gang med dette viktige arbeidet.

Vi jobber fortløpnede med målene og oppdaterer denne artikkelen hver sjette uke:

 

 

Mål 1: UTRYDDE ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I VERDEN 

A: Økonomisk støtte: 

I: Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. 

II: Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer 

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner. 

III: Utvider retten til også å gjelde for 2-åringer 

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

IV: Vi har også søskenmoderasjon i Mobarn 

B: Utviklingsarbeid:  

 

I: Vi støtter hvert år SOS-barnebyer gjennom å delta som Solsikkebarnehage.  

II: Vi bruker også å ta imot – og betale for - ungdommer som jobber gjennom Operasjon Dagsverk for innsamlingsaksjoner i regi av ungdomsskolen hvert år. 

III: Bytting av klær: VI har fra i dag av laget vår egen gjenvinningsstasjon i barnehagen for klær. Vi har klær som er gjenglemt eller donert til barnehagen som vi vanligvis har brukt som lånetøy i barnehagen. Fra nå av vil vi gjerne utvide dette til å gjelde utlån, bytting eller at foresatte bare kan forsyne seg ELLER donere klær og sko. Vi ønsker at de som ikke har råd skal ha en mulighet for å skaffe seg det de eventuelt mangler på denne måten, men fokus er også på å kunne resirkulere klær og sko til barn for å unngå unødvendig kasting av klær.  

 

Mål 2: UTRYDDE SULT, OPPNÅ MATSIKEKRHET OG BEDRE ERNÆRING, OG FREMME BÆREKRAFTIG LANDBRUK 

A: Gi tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året 

I: Barnehagen har egen kostholdsplan i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet 

B: Handle mer lokalt 

I: Vi har byttet leverandør av brød fra Bakehuset i Molde til Varde i Kristiansund. 

C: Handle økologiske varer

I: Vi handler økologisk ekstra lettmelk fra Tine 

D: Være med å opprettholde genetisk mangfold av frø og kulturplanter  

I: Vi sår frø i blomsterkasser 

II: Vi ønsker å utvide uteområdet vårt til å ha frukttrær og bærbusker og ønsker oss slike trær og busker i gave. 

E: Mindre matsvinn 

I: På grunn av nye rutiner når det gjelder mathåndtering, kaster vi nå mindre mat enn før. 

 

Mål 3: SIKRE GOD HELSE OG FREMME LIVSKVALITET FOR ALLE, UANSETT ALDER 

A: Vi har gode rutiner for oppfølging av HMS 

B: Utedag 

I: Siden vi er Miljøfytårn har vi en utedag hver uke for alle barna 

C: Innen 2030 stanse epidemier av smittsomme sykdommer 

I: Vi oppfordrer foreldre til å følge norsk vaksineprogram 

D: Styrke forebygging og behandling av misbruk 

I: Vi er AKANbedrift og har rutiner for å håndtere problemer knyttet til rusmisbruk. 

E: Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker 

I: Vi er Trafikksikker barnehage og i den regi informerer vi mye om trafikksikkerhet il foreldre, foresatte, besøkende og barn i barnehagen. 

F: Fokus på psykisk helse 

I: Vi har fra inneværende barnehageår kommet godt i gang md å implementere årshjul for psykisk helse i regi av kommunen 

G: Fokus på vold og seksuelle overgrep 

I: Personalet har tatt eller holder på å ta e-kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn i regi av helsekompetanse. No 

II: Vi har handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep 

III: Vi har plan mot mobbing 

J: Oppnå allmenn dekning av helsetjenester 

I: Informere om samarbeidet vi har med helsestasjonen, spesialpedagoger i kommunen, PPT, barnevern, BUP, psykisk helsevern med mer. 

K: Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord 

I: Vi har gode rutinger for kjemikaliehåndtering 

II: Vi oppfordrer alle til å slå av motoren på kjøretøy som står og går 

L: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakkskader i alle land 

I: Det er ikke tillatt å røyke eller snuse på barnehagens område 

II: Oppfordre til å ikke røyke innendørs hjemme eller i bilen 

 

Mål 4SIKRE INKLUDERENDE, RETTFERDIG OG GOD UTDANNING OG FREMME MULIGHETER FOR LIVSLANG LÆRING FOR ALLE 

A: Sikre at vi gir alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen 

I: Vi har en progresjonsplan for alle Rammeplanens fagområder for barn fra 0 til 6 år 

II: Skolestarterne har eget pedagogisk skoleforberedende opplegg  

B: Sikre tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning  

I: Vi tilbyr praksisplasser for barne- og ungdomsarbeidere  

II: Vi har utdannet praksisveileder for barnehagelærerstudenter og tilbyr praksis  

III: Vi samarbeider med grunnskolen om utplassering av elever under arbeidsuker og lignende 

C: Sikre en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse 

I: Vi tilbyr stipendordning for ansatte som ønsker å ta barnehagelærerutdanning 

D: Avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer 

I: Vi tar imot personer på arbeidspraksis og språkpraksis via NAV eller Jobbsjansen 

E: Sikre at alle lærer å lese, skrive og regne 

I: Vi følger mål for aldersgruppene både når det gjelder språk, tekst og kommunikasjon og antall, rom og form med bakgrunn i Rammeplan for barnehager 

II: Vi følger kommunens begrepsplan for språkopplæring 

F: Sikre at alle tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling 

I: Vi bryter ned målene i FNs bærekraftplan til å gjelde for vår barnehage 

II: Vi jobber med menneskerettigheter og likestilling, og vi fremmer en ikkevoldskultur. Vi arbeider mot et globalt borgerskap og verdsetter kulturelt mangfold. Dette gjør vi blant annet gjennom tema Internasjonale uker hver høst, og vi markerer blant annet menneskerettighetsdagen og FN-dagen. 

G: Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn 

I: Vi følger Rammeplan for barnehager 

II: Barnehagen har handlingsplan for å forebygge og gjennomføre tiltak ved mobbing 

III: Mobarn har handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep 

H: Oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere 

I: Tar imot barnehagelærerstudenter i praksis 

II: Oppfordrer ansatte uten lærerutdanning til å ta barnehagelærerutdannning og tilbyr muligheter for stipendordninger for disse. 

III: Ansetter kvalifisert personale 

 

Mål 5OPPNÅ LIKESTILLING OG STYRKE JENTERS OG KVINNERS STILLING  

A: Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner 

I: Gutter og jenter får samme tilbud på lek, aktiviteter og materialer 

B: Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner 

I: Vi har beredskapsplan mot vold og seksuelle overgrep 

C: Avskaffe all skadelig praksis som for eksempel barneekteskap og omskjæring 

I: Vi har opplysningsplikt ved mistanke om seksuell vold og omskjæring, og personalet er kurset i dette 

D: Sikre kvinner reell deltakelse til ledende stillinger på alle nivåer  

I: Barnehagen er svært kvinnedominert der alle beslutningsnivåer i bedriften består av kvinner 

E: Styrke bruken av tilpasset teknologi for å styrke kvinners stilling 

I: Vi gjør ingen forskjell på kjønnene når det gjelder IKT i barnehagen 

F: Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling  

I: Vi oppfordrer personalet til å være fagorganiserte og samfunnsengasjerte 

 

Mål 6: SIKRE BÆREKRAFTIG VANNFORVATLING OG TILGANG TIL VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD FOR ALLE

A: Sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle

        I: Vi ber foreldrene om å vaske drikkeflaskene til barna jevnlig

B: Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer

        I: Vi rydder etter oss når vi er ute i naturen på tur

        II: Hvert år er vi med på strandrydding

C: Innen 2030 søtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland

        I: Vi er årlig med på SOS-barnebyer sin solsikkeaksjon

D: Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfiunn for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold

        I: Vi lærer barna at de ikke trenger å ha fullt trykk på vannet fra springen, litt er nok

        II: Har sensorstyrt krane på kjøkkenet

 

Mål 7: SIKRE TILGANG TIL PÅLITELIG, BÆREKRAFTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS

A: Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

        I: Slukke lys i rom vi ikke oppholder oss i

        II: Justerer ned innetemperatur

        III: Vannbåren varme i gulvene

 

Mål 8: FREMME VARIG, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG ØKONOMISK VEKST, - FULL SYSSELETTING FOR ALLE

A: Fremme en utviklingsrettet politikk

        I: Vi følger alle politiske vedtak som gjelder for oss

B: Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funskjosnevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

        I: Uansett arbeidsevne har man hos oss mulighet for et meningsfylt arbeid

C: Innen 2020 betydelig redusere andelene unge som hverken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

        I: Vi tar imot elever fra ulike studiesteder

        II: Vi tar imot personer som trenger arbeidspraksis eller språkpraksis

D: Beskytte arbeidsrettigheter og remme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere

       I: Vi tar imot innvandrere som trenger praksis for å kunne komme seg i jobb eller lære seg språk

       II: Vi sikrer et trygt arbeidsmiljø ved at vi har gode rutiner for sikkerhetsarbeid og verneombud

       III: Vi sikrer at alle rettigheter er på plass ved at vi har jevnlige møter med tillitsvalgte

E: Innen 2020 uvtikleog iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom

       I: Vi sysselsetter ungdom ved å ta inn personer med ulike behov for praksis, som eksempel arbeidsutprøving og språkpraksis, fusnkjsoevne , karriereveiledning og annet.

 

Mål 9: BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG INDISTRILAISERING OG BIDRA TIL INNOVASJON

A: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet

       I:  Vi tilbyr barnehageplass med makspris og modererte priser utifra familieøkonomi og antall barn

 B: Vi er Miljøfyrtårn og søker stadig nye måter å utvikle oss på innenfor bærekraft

 

Mål 10: REDUSERE ULIKHET I OG MELLOM LAND

A: Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

       I: Vi jobber kontinuerlig med dette basert på rammeplan for barnehager

B: Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling

       I: Vi gir alle like muligheter og forskjellsbehandler ikke hverken ansatte eller barn/ foreldre

 

Mål 11: GJØRE BYER OG BOSETTINGER INKLUDERENDE, TRYGGE, MOTSTANDSDYKTIGE OG BÆREKRAFTIGE

A: Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv

        I: Barna våre lærer om dette gjennom mål vi jobber med i forhold til rammeplan for barnehage, kapittel 1 Bærekraftig utvikling og kapittel 9 Natur, miljø, teknologi og Nærmiljø og samfunn

B: Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder 

        I: Vi har god tilgang på naturormåder rundt barnehagen og benytter disse 

 

Mål 12: SIKRE BÆREKRAFTIGE FORBRUKS- OG PRODUKSJONSMØNSTRE

A: Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere og redusere svinn i produksjon og forsyningskjeden.

        I: Barna får ikke fulle kopper med melk, slik at vi unngår å måtte tømme ut. De kan heller få          påfyll.

       II: Vi legger ikke fram mer enn barna kan spise, slik at vi slipper å kaste mat. 

      III: Barna får halve brødskiver, slik at vi unngår å måtte kaste om de ikke kan spise opp alt.

       IV: Om vi ikke har spist opp brødet til lunsj, skal det spiSes til fruktmåltidet.

       V: Vi regulerer bestillingsmengde hos matleverandører etter behov per uke, slik at vi hele tiden kun kjøper det vi trenger.

B: Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

       I: Vi jobber med reduksjon av matsvinn, og får dermed redusert avfall.

       II: Ved å bruke de ressursene vi har i forhold til fromingsmateriell og annet, har vi også redusert avfallsmengde og samtidig sørger for gjenbruk av ulikt materiell.

       III: Vi sorterer avfall, blant annet har vi egen matavfallsordning.

       IV: Vi har laget en gjenbruksstasjon for klær som foreldrene kan benytte seg av. Nå har vi også gjenbruk/utlån av karnevalsutstyr.

C: Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

        I: Vi informerer om hvordan vi jobber i barnehagen for å oppnå disse målene.

       II: Vi oppfordrer til gjenbruk ved å ha gjenbruksstasjon.

       III: Vi lærer barna å være i naturen uansett vær og årsstid, og at de skal unngå forsøpling og ødeleggelser av naturen. 

 

 Mål 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE

A: Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

I: Vi kjøper ikke plastprodukter.

II: Vi forsøker å handle kun med miljøsertifiserte leverandører.

B: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

I: I barnehagens åprsplan skriver vi om vår miljøsatsning.

II: Rammeplan for barnehagene beskriver også hvordan vi kan lære barna om bærekraft.

C: Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

I: Vi har en miljøgruppe som har møter hver 6.uke.

II: Informerer persoanlet om ulike miljøtiltak i hverdagen og utarbeider sjekklister og risikovurderinger på alt av miljøarbeid.

III: Vi har et avvikssystem som alle ansatte kan bruke. 

IV: Vi informerer jevnlig nye ansatte og vikarer om hvordan vi jobber for miljøet.

V: Vi informerer foreldrene om vårt arbeid og oppfordrer dem til å gjøre gode miljøvalg.

 

Mål: 14 LIVET I HAVET - BEVARE OG BRUKE HAVET OG DE MARINE RESSURSENE PÅ EN MÅTE SOM FREMMER BÆREKRAFTIG UTVIKLING

A: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomheter, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter

I: Vi har en årlig strandryddedag der vi rydder Røsandstranda.

II: Vi rydder og ser etter søppel hvor enn vi ferdes i naturen.

B: Innen 2020 forvalte og beskytte økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå betydelige skadevirkninger, blant annet ved å styrke økosystemenes motstandsevne og ved å iverksette tiltak for å gjenoppbygge dem, slik at havene kan bli sunne og produktive

I: Vi har en årlig strandryddedag der vi rydder Røsandstranda.

II: Vi rydder og ser etter søppel hvor enn vi ferdes i naturen.

E: Innen 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig

I: Vi har en årlig strandryddedag der vi rydder Røsandstranda.

II: Vi rydder og ser etter søppel hvor enn vi ferdes i naturen.

Mål 15: LIVET PÅ LAND. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

I: På tur har vi fokus på sporløs ferdsel

II: Vi tar vare på miljøet og ivaretar insektenes naturlige habitat på uteområdet vårt 

III: Vi viser og lærer barna hvordan vi kan dyrke vår egen mat ved at vi har plantekasser i barnehagen.

Mål 16: FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

I: Personalet er kurset i forhold til voldog overgrep

II: Barnehagen har en handlingsplan om forebygging av voldog overgrep

III: Vi er forpliktet til å melde fra til barnevern og/eller politi ved mistanke om at barn blir utsatt for vold.

IV: Vi sørger for å ha godt samarbeid med foresatte, og også med institusjoner som for eksempel skoler, andre barnehager, helsestasjon, PPT

V: Vi deltar i internasjonalt samarbeid med andre land, Erasmus+prsojektet "No borders".

VI: Vi forholder oss til FNs barnekonvensjon og følger denne

VII: Vi arrangerer internasjonal måned og foresatte briner mat til barnehagens festbuffet.

 

Mål 17: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE. Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

I: Vi samarbeider med SOS-barnebyer, Stine Sofies stiftelse, Trygg trafikk, Erasmus+, Kreftforeningen og andre organisasjoner som jobber for barns beste.